top
Privacy Beleid Grietje Zeilreizen V.O.F.

Grietje Zeilreizen V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grietje Zeilreizen V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de  wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Grietje Zeilreizen V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Grietje Zeilreizen V.O.F.
Schoonzicht 404, 8242 KH Lelystad
contact@grietje-sailing.com

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Grietje Zeilreizen V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 • Voor de uitvoering van uw betaling
 • Om telefonisch of via e-mail contact met u op te nemen om u over onze diensten en producten te infomeren
 • Om u over veranderingen in onze producten en diensten te kunnen informeren
 • Om u goed van dienst te kunnen zijn
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam
 • Rekeningnummer
 • Andere informatie die voor het boeken van uw reis nodig is
 • Lichaamslengte (t.b.v. fietsmaat)
 • Gewicht (t.b.v. reddingsvesten)
 • Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.
 • Andere persoonsgegevens die we via mail of telefonisch besproken hebben
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de contracten als u een reis bij ons boekt tussen 1 april en 31 oktober
 • Het verzorgen van de internet omgeving van Grietje zeilreizen V.O.F.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Grietje Zeilreizen V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens von Grietje Zeilreizen V.O.F. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijdelijk opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Grietje Zeilreizen V.O.F. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.